De Spanning Specialist

De Spanning Specialist

Privacy verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring 
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 augustus 2023.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
– De Spanning Specialist
– Eenmanszaak
– KvK 90545613
– Pijlkruid 13
– 06 – 81 46 33 17
– Info@despanningspecialist.nl
– Pauline Saeijs – eigenaar en functionaris voor de gegevensbescherming.

De Spanning Specialist verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons
verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens
verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
De Spanning Specialist verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– NAW-gegevens
– Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
– Geboortedatum en –plaats
– Geslacht
– Burgerservicenummer
– Inhoud van communicatie
– IP-adres.

Doeleinden

De Spanning Specialist verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld:
– Het onderhouden van contact
– Een goede en efficiënte dienstverlening
– Het verrichten van administratieve handelingen
– Verbetering van de dienstverlening
– Facturering
– Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
– Nakoming van wettelijke verplichtingen
– Het voeren van eventuele geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel
om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO). Tevens verwerken wij
persoonsgegevens, omdat De Spanning Specialist hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
– De bescherming van haar Financiële belangen
– De verbetering van haar diensten
– Beveiliging en het beheer van haar systemen
*Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden
gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan De Spanning Specialist persoonsgegevens uitwisselen.
De Spanning Specialist kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van
derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden
aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts
verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen u uw persoonsgegevens verstrekt
worden aan derden wanneer De Spanning Specialist aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
De Spanning Specialist zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De Spanning Specialist zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de
doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De Spanning Specialist zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en die van WGBO. 
*De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft De Spanning Specialist passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies
worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over
deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. Cookieverklaring
U heeft het recht om De Spanning Specialist een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u De Spanning Specialist verzoeken om
overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: De Spanning Specialist, Pijlkruid 13, 06-81463317, info@despanningspecialist.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Spanning Specialist, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 augustus 2023 De Spanning Specialist kan
deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij
raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

0
    0
    je winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de shop
    Scroll naar boven