De Spanning Specialist

De Spanning Specialist

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. De Psychosociaal Therapeut/ Complementair Behandelaar : PJ Saeijs/Praktijk De Spanning Specialist.
 2. De cliënt/klant: de wederpartij van Praktijk De Spanning Specialist.
 3. Dienst(en): Incidentele adviezen, hypothesen, behandelingen, cursussen, trainingen dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van cliënt/klant/consument worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt/klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt/klant de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt/klant.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject, dienst als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt/klant komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt/klant of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject, dienst, c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 3. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 4. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
 2. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de cliënt/klant geen kosten verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt/klant 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 4. Indien een consult op verzoek van een cliënt/klant wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt/klant bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
 5. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 6. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een al geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. 

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

 1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt/klant die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen van cliënt/klant.
 2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen (aan zijn/haar medewerkers en) eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. Overleg over de cliënt door de therapeut met derden, (telefonisch, schriftelijk of per mail), gebeurt uitsluitend met toestemming van de cliënt.
 4. De therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt/klant verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018.
 5. Cliënt/klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle correcte gegevens. Hier is de therapeut niet verantwoordelijk voor.
 6. Door ondertekening of akkoord van de Algemene voorwaarden geeft u uw therapeut toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. De privacywet en de behandelovereenkomst worden ter ondertekening aan u voorgelegd.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten, behandelingen, diensten of losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld op de website.       

 Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Cliënt/klant betaald voorafgaand aan de afspraak/afspraken de kosten voor een intake, losse sessie of pakket.
 2. Bij een niet voldane betaling 24 uur voorafgaand aan een afspraak, zal deze automatisch worden geannuleerd.
 3. Bij het afsluiten van een traject is de therapeut geen terugbetaling verschuldigd voor de overgebleven uren uit een pakket en komen deze automatisch te vervallen.
 4. Uitzonderlijke optie in overleg: Cliënt/klant krijgt begin van iedere maand voor de afspraken van voorgaande maand een factuur toegestuurd via email.
 5. Dienstverlening voor patiënten/cliënten/klanten niet zijnde particulieren zal door de therapeut, volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt/klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.
 7. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 8. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt/klant, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt/klant tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt/klant is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt/klant. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt/klant, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt/klant door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult. 
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt/klant.
 6. De cliënt/klant is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Klachtenregeling

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren.

Bij een klacht over een behandeling/dienst wordt eerst getracht dit onderling tussen cliënt/klant en Praktijk De SpanningSpecialist op te lossen.

Er is mogelijkheid tot het inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is aangesloten bij:

Voor meer informatie kijk je op de website van beroepsvereniging BATC.

0
  0
  je winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar de shop
  Scroll naar boven